Udržateľný cestovný ruch v Kildare

Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím a dôležitým hospodárskym sektorom v Írsku a zohráva významnú úlohu pri vytváraní príjmov. S cieľom chrániť priemysel a vytvoriť udržateľnú budúcnosť sa navrhuje, aby Into Kildare vyvinul stratégiu udržateľného cestovného ruchu, ktorá zahŕňa nielen ekoturizmus, ale aj udržateľným spôsobom riadi rast cestovného ruchu.

Misie
Podporovať trvalo udržateľný cestovný ruch ako prostriedok na vytváranie pracovných miest, ochranu aktív cestovného ruchu a podporu širšej komunity.

Videnie
Into Kildare bude najudržateľnejším turistickým výborom v Írsku zastúpeným jeho členmi z odvetvia cestovného ruchu a pohostinstva.

Ciele

 • Zdôraznite a propagujte postupy udržateľného cestovného ruchu
 • Zvýšiť povedomie priemyslu a návštevníkov o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu
 • Podporovať ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva v kraji
 • Stanovte jasné opatrenia, časové harmonogramy a výsledky v politike trvalo udržateľného cestovného ruchu a určte, ako sa bude merať a monitorovať pokrok

Ako sa to dosiahne
Zosúladením s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN s cieľom identifikovať a vykonávať konkrétne činnosti, ktoré budú mať pozitívny vplyv na trvalo udržateľný cestovný ruch v grófstve Kildare, sa Into Kildare zameria na tri piliere:

 1. Ekonomické – výhody pre podniky
 2. Sociálny – vplyv na miestnu komunitu
 3. Životné prostredie – rozvoj a ochrana ekoturizmu

Akcie a činnosti budú mať krátkodobé a dlhodobé ciele s jasnými cieľmi, ktoré možno merať, a kľúčovými metrikami na ceste k meraniu pokroku a úspechu.

Cieľmi udržateľného rozvoja OSN, ktoré sa zameriavajú na dlhodobé ciele a budú spĺňať potreby týchto pilierov, sú:

10. Zníženie nerovností: sprístupnenie cestovného ruchu pre všetkých

 • Spolupráca s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom podporiť návštevnícke stránky, aby boli prístupné pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou, zrakom, sluchom atď.
 • Propagácia bezplatných/nízkonákladových aktivít pre návštevníkov/miestnych obyvateľov

11. Trvalo udržateľné mestá a komunity: ochrana aktív kultúrneho a prírodného dedičstva

 • Propagujte posolstvo, aby sa používalo miestne, podporovaním podnikov Kildare, čo zase podporuje miestnu ekonomiku
 • Podporovať rozvoj nových a existujúcich produktov cestovného ruchu, ktoré sa snažia zachovať kultúrne a prírodné dedičstvo

15: Life on Land: zachovať a zachovať biodiverzitu

 • Podporovať rozvoj udržateľných peších a cyklistických trás, ako sú Greenways a Blueways, a ovplyvňovať rozhodnutia, aby sa zabezpečilo, že ide o udržateľné produkty
 • Povzbudzujte návštevníkov, aby navštívili celé okresy a propagujte mimo hlavnej a okrajovej sezóny, aby ste sa vyhli „nadmernému turizmu“